Zakupy on-line
Wszystkie produkty
Wszystkie produkty
  • Produkty spożywcze
  • Kuchnie świata
  • Kosze / Zestawy prezentowe
  • Napoje i Soki
  • Chemia i kosmetyki
  • Venchi
  • Domowy garmaż
  • Dla dzieci
  • Alkohol
  • Wszystkie produkty

Regulamin programu lojalnościowego Kultura Smaku - TheLikatesy

I Definicje

§ 1

W niniejszym Regulaminie, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

1) Organizator - organizator Programu, tj. Kultura Smaku Spółka Akcyjna Orłowo Sp. K. z siedzibą w Gdyni i adresem Al. Zwycięstwa 81-521 Gdynia 241/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego są przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000802005, NIP 5862348258,

2) Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i spełniła wymagania określone w niniejszym Regulaminie dotyczące uczestnictwa w Programie,

3) Umowa - oznacza umowę o przystąpienie do Programu, która została zawarta pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem na podstawie Regulaminu,

4) Program - program lojalnościowy Kultura Smaku – TheLikatesy w ramach, którego Organizator przyznaje Uczestnikowi, po spełnieniu przez niego warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wskazane rabaty lub nagrody,

5) Sklep – fizyczny sklep znajdujący się pod adresem: Aleja Zwycięstwa 235/1, 81-521 Gdynia prowadzony przez Organizatora, udostępniający jednocześnie klientom możliwość Zamawiania lub Rezerwacji Produktów z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Internetowego, a także każdy inny fizyczny sklep wskazany na stronach internetowych Serwisu Internetowego,

6) Konto – konto Klienta założone przez niego w Serwisie Internetowym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Serwisu Internetowego,

7) Serwis Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.kulturasmaku.pl, za pośrednictwem którego Sklep oferuje sprzedaż swoich Produktów, a Uczestnik może składać Zamówienia lub dokonywać Rezerwacji tych Produktów w Sklepie,

8) Produkty - produkty spożywcze i inne produkty oferowane Uczestnikowi przez Sklep,

9) Rezerwacja - wskazanie przez Uczestnika Produktów, których nabyciem w Sklepie jest zainteresowany i w odniesieniu do których złożył dyspozycję ich przygotowania w celu zarezerwowania,

10) Zamówienie – dobrowolne oświadczenie woli Uczestnika, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Produktów na odległość z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Internetowego. Zasady dotyczące składania Zamówień określa Regulamin Serwisu Internetowego,

11) Regulamin – niniejszy Regulamin programu lojalnościowego Kultura Smaku – TheLikatesy dostępny pod adresem
www.kulturasmaku.pl/regulamin-programu-lojalnosciowego

12) Regulamin Serwisu Internetowego – regulamin określający sposób składania Zamówień oraz dokonywania Rezerwacji Produktów w Sklepie z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Internetowego dostępny pod adresem: www.kulturasmaku.pl/regulamin,

13) Usługa newsletter – usługa świadczona przez Organizatora zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego.

II Postanowienia ogólne.

§ 2

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu, w szczególności prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora.

2. Po zarejestrowaniu się przez Uczestnika w Programie Uczestnik uprawniony jest do otrzymania rabatów oraz nagród w wysokości określonej w dalszych postanowieniach Regulaminu.

III Przystąpienie do Programu.

§ 3

1. W celu przystąpienia do Programu osoba fizyczna spełniająca wymagania zawarte w Regulaminie zobowiązana jest:

1) zarejestrować Konto w Serwisie Internetowym lub wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do Programu dostępny w Sklepie,

2) wyrazić zgodę na świadczenie Usługi newsletter polegającej na przesyłaniu na podany przez Uczestnika adres e-mail informacji handlowej o nowościach, produktach, usługach i promocjach w Sklepie,

3) wyrazić zgodę na przesyłanie na podany przeze siebie numer telefonu wiadomości sms w celu marketingu bezpośredniego Sklepu, w tym informacji o nowościach, produktach, usługach i promocjach, a następnie potwierdzi wskazany przez siebie numer telefonu kodem przesłanym przez Organizatora,

4) zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.

2. Formularz Zgłoszeniowy może zostać wypełniony w następujący sposób:

1) wypełnienie i podpisanie papierowego Formularza Zgłoszeniowego dostępnego w Sklepie oraz przekazanie go pracownikom Sklepu lub przesłanie na adres Sklepu, lub

2) poprzez ustne podanie swoich danych osobowych wymaganych do rejestracji w Programie i podpisanie wydrukowanego Formularza Zgłoszeniowego.

3. Zgoda na świadczenie Usługi newsletter oraz zgoda na przesyłanie wiadomości sms może zostać wyrażona w momencie dokonania rejestracji Konta, wypełniania Formularza Zgłoszeniowego, lub w terminie późniejszym przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu Internetowego.

4. Zgoda na świadczenie Usługi newsletter jest ostatecznie wyrażona dopiero po kliknięciu przez Uczestnika linku weryfikacyjnego przesłanego przez Organizatora na wskazany adres email.

5. Zgoda na przesyłanie wiadomości sms jest ostatecznie wyrażona dopiero potwierdzeniu wskazanego przez siebie numeru telefonu kodem przesłanym przez Organizatora.

6. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na świadczenie Usługi newsletter oraz na przesyłanie wiadomości sms jest dobrowolne. Jednakże brak takiej zgody uniemożliwia uczestnictwo w Programie.

7. Do Programu mogą przystąpić pracownicy Organizatora.

§ 4

1. Z chwilą spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków uczestnictwa w Programie zawarta zostaje umowa, na mocy której Uczestnik otrzymuje rabaty oraz nagrody w wysokości określonej w dalszych postanowieniach Regulaminu.

2. W przypadku cofnięcia przez Uczestnika ww. zgody na świadczenie Usługi newsletter lub zgody na przesyłanie wiadomości sms, w przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie, lub w przypadku likwidacji Konta umowa o uczestnictwo w Programie zostaje rozwiązana. Uczestnik może w każdym momencie ponownie przystąpić do Programu spełniając wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, w tym wyrażając zgodę na świadczenie Usługi newsletter oraz przesyłanie wiadomości sms.

3. Cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych Uczestnika pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

4. Uczestnik zobowiązany jest do podania wyłącznie prawdziwych danych. Zabronione jest podawanie treści bezprawnych oraz nieprawdziwych. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości danych przekazanych przez Uczestnika, Organizator ma prawo skontaktować się z nim w celu ich weryfikacji. Umowa nie zostaje zawarta w sytuacji, gdy Organizator nie ma możliwości weryfikacji prawdziwości danych, lub gdy weryfikacja nie doprowadziła do potwierdzenia prawdziwości podanych przez Uczestnika danych.

5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie zostają przypisane do Konta założonego przez Uczestnika identyfikowanego za pomocą podanego adresu email lub numeru telefonu.

IV Zasady programu

§ 5

1. Uczestnikowi, który prawidłowo przystąpił do Programu przysługują z tego tytułu rabaty w wysokości:

1) 5% od ceny wskazanej w Sklepie lub na stronach Serwisu Internetowego na Produkty z działu produktów garmażeryjnych,

2) 3% od ceny wskazanej w Sklepie lub na stronach Serwisu Internetowego na wszystkie pozostałe Produkty z wyłączeniem produktów garmażeryjnych.

2. Rabaty przysługują na zakupy dokonywane w ramach Sklepu stacjonarnego, jak również w ramach Zamówień Uczestnika realizowanych przez Sklep z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Internetowego.

3. W przypadku dokonania przez Uczestnika Rezerwacji Produktów rabaty przysługują dopiero w momencie nabycia zarezerwowanych Produktów w Sklepie.

4. W celu skorzystania z możliwości dokonywania Zamówień lub Rezerwacji Produktów z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Internetowego Uczestnik musi dokonać rejestracji Konta Klienta.

5. W celu potwierdzenia praw do skorzystania z ww. rabatów uczestnik zobowiązany jest przed dokonaniem każdej transakcji podać (w Sklepie) lub wprowadzić (w Serwisie Internetowym) dane identyfikacyjne: adres email lub numer telefonu. Podanie adresu email lub numeru telefonu po zakończeniu transakcji nie uprawnia do rabatu i nie powoduje powstania roszczeń o jego przyznanie w stosunku do Organizatora.

6. Rabaty przyznane na mocy Programu nie łączą się z innymi rabatami i programami organizowanymi przez Organizatora, z wyłączeniem rabatów przyznanych na podstawie Regulaminu Promocji „50&50zł”.

6. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby posługującej się danymi identyfikacyjnymi Organizator ma prawo zweryfikować tożsamość tej osoby w stosunku do danych podanych przy rejestracji Konta. Gdy weryfikacja nie doprowadziła do potwierdzenia tożsamości Uczestnika rabat nie zostanie przyznany.

V Czas trwania Umowy.

§ 6

1. Umowa związana z uczestnictwem w Programie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Uczestnik ma prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

3. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadkach wskazanych w Regulaminie bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu (rezygnacji) można złożyć:

1) Osobiście składając stosowne oświadczenie w Sklepie,

2) Wysyłając oświadczenie na adres Organizatora wskazany w niniejszym Regulaminie,

3) wysyłając wiadomość na adres sklep@kulturasmaku.pl z informacją o rezygnacji z uczestnictwa w Programie wskazując w treści maila imię i nazwisko, numer telefonu oraz oświadczeniem o rezygnacji,

4) korzystając z funkcjonalności Serwisu Internetowego.

5. Uczestnik może (lecz nie musi) skorzystać z Formularza rezygnacji dostępnego w Sklepie oraz na stronie Serwisu Internetowego.

§ 7

1. Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku gdy zrezygnuje z dalszego prowadzenia Programu.

2. Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Uczestnik naruszył § 4 ust. 4 Regulaminu lub dopuścił się wobec Organizatora innych bezprawnych działań w związku z uczestnictwem w Programie, w szczególności udostępniał swoje dane identyfikacyjne innym osobom w celu uzyskania przez nie rabatu.

3. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej, za pomocą sms, mailem na adres e-mail Uczestnika lub z wykorzystaniem funkcjonalności Konta Klienta. Każdorazowo o zaprzestaniu dalszego prowadzenia Programu Organizator poinformuje na stronach internetowych Serwisu internetowego.

VI Reklamacje.

§ 8

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy sklep@kulturasmaku.pl, pocztą bezpośrednio na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w Sklepie stacjonarnym.

2. W reklamacji należy podać dane Uczestnika umożliwiające przesłanie mu odpowiedzi na reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. O sposobie załatwienia reklamacji Organizator informuje Uczestnika przesyłając stosowną informację na wskazany przez niego adres poczty email, lub adres korespondencyjny.

4. Reklamacje będą rozpoznawane na podstawie niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu Internetowego oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

VII Dane osobowe.

§ 9

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu jest Organizator. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem email: sklep@kulturasmaku.pl.

2. W celu przystąpienia do Programu Uczestnik musi podać dane osobowe: adres email, imię i nazwisko oraz numer telefonu. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji i obsługi Programu, jak i świadczenia Usługi newsletter oraz przesyłania wiadomości sms – w przypadku wyrażenia stosownej zgody. W przypadku podania przez Uczestnika dodatkowych danych osobowych związanych z obsługą Programu, w tym umożliwieniem identyfikacji Uczestnika Programu Organizator będzie wykorzystywał te dane w celu identyfikacji Uczestnika i przysługujących mu praw wynikających z Programu, udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji oraz komunikacji z Uczestnikiem.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia Umowy i korzystania z usług dostępnych w Programie.

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie osobnej zgody może ona być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

5. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby uczestnictwa w Programie oraz świadczenia Usługi newsletter jak i przesyłania wiadomości sms zastosowanie znajdują zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.kulturasmaku.pl/polityka-prywatnosci.

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 10

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Sklepie oraz stronie Serwisu Internetowego www.kulturasmaku.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator prześle do Uczestników informację o planowanej zmianie Regulaminu na podany przez nich adres email, lub numer telefonu oraz zamieści szczegółową informację o planowanych zmianach na stronach Serwisu Internetowego wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Uczestników na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian. Dodatkowo nowa treść Regulaminu będzie dostępna w Sklepie, na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

3. Uczestnik, który nie akceptuje planowanych zmian ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z zasadami określonymi w § 7 Regulaminu. Jeżeli Uczestnik nie wypowie Umowy przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Uczestnika z dniem wskazania jako dzień jego wejścia w życie.

Nasi partnerzy

×
×