Zakupy on-line
Wszystkie produkty
Wszystkie produkty
 • Produkty spożywcze
 • Alkohol
 • Wędliny i sery
 • Venchi
 • Kuchnie świata
 • Napoje i Soki
 • Chemia i kosmetyki
 • Domowy garmaż
 • Dla dzieci
 • Cygara
 • Polecane na Chałupy
 • Wszystkie produkty

Regulamin promocji

Zarejestruj swoje Konto na stronie www.kulturasmaku.pl a także zapisz się na Newsletter oraz wyraź zgodę na otrzymywanie wiadomości sms, aby wykorzystać 50 zł rabatu na pierwsze zakupy. Zaproś znajomego, a otrzymasz kolejny rabat - 50 zł za każdego znajomego, który dzięki Tobie założy Konto, zapisze się na Newsletter oraz wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości sms. Twój znajomy także otrzyma rabat - 50 zł na pierwsze zakupy. Pamiętaj, że rabat można wykorzystać przy zakupach o wartości co najmniej 200 zł.

Aby poznać szczegóły Promocji zapoznaj się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN Promocji „50&50zł

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z Promocji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

2) Konto – konto Klienta założone przez niego w Serwisie Internetowym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Serwisu Internetowego;

3) Regulamin - niniejszy Regulamin Promocji „50&50zł” dostępny pod adresem www.kulturasmaku.pl/regulamin-promocji;

4) Regulamin Serwisu Internetowego – regulamin Serwisu Internetowego dostępny pod adresem www.kulturasmaku.pl/regulamin;

5) Serwis Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.kulturasmaku.pl za pośrednictwem którego Sklep oferuje sprzedaż swoich Produktów;

6) Produkty - produkty spożywcze i inne produkty oferowane w Sklepie za pośrednictwem Serwisu Internetowego;

7) Promocja – promocja, w ramach, której Organizator przyznaje Uczestnikowi, po spełnieniu przez niego warunków określonych w nieniniejszym Regulaminie, wskazane rabaty;

8) Sklep – fizyczny sklep THELikatesy Kultura Smaku prowadzący działalność pod adresem: Aleja Zwycięstwa 235/1, 81-521 Gdynia prowadzony przez Organizatora, umożliwiający w ramach Serwisu Internetowego składanie Zamówień lub dokonywanie Rezerwacji oferowanych przez siebie Produktów, a także każdy inny fizyczny sklep wskazany na stronach internetowych Serwisu Internetowego;

9) Usługa newsletter – usługa świadczona przez Organizatora zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego;

10) Organizator –organizator promocji, tj. Kultura Smaku Spółka Akcyjna Orłowo Sp. K. z siedzibą w Gdyni i adresem Al. Zwycięstwa 81-521 Gdynia 241/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego są przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000802005, NIP 5862348258.

II. Zasady Promocji

1. W ramach Promocji Uczestnik może uzyskać następujące rabaty:

a. 50 zł rabatu na pierwsze zakupy („Rabat na start”);

b. 50 zł rabatu za każde skuteczne polecenie sprzedaży prowadzonej przez Sklep za pośrednictwem Serwisu Internetowego („Rabat za polecenie”).

2. Uczestnik może uzyskać Rabat na start po spełnieniu następujących warunków:

a. Uczestnik zarejestruje swoje Konto w Serwisie Internetowym;

b. Uczestnik w trakcie rejestracji udzieli Organizatorowi zgody na świadczenie Usługi newsletter polegającej na przesyłaniu na podany przez Uczestnika adres e-mail informacji handlowej o nowościach, produktach, usługach i promocjach w Sklepie;

c. Uczestnik w trakcie rejestracji Konta w Serwisie Internetowym udzieli Organizatorowi zgody na przesyłanie na podany przeze siebie numer telefonu wiadomości sms w celu marketingu bezpośredniego Sklepu, w tym informacji o nowościach, produktach, usługach i promocjach, a następnie potwierdzi wskazany przez siebie numer telefonu kodem przesłanym przez Organizatora,

d. Uczestnik zapozna się oraz zaakceptuje niniejszy Regulamin;

e. Założone Konto jest pierwszym Kontem Uczestnika w Serwisie Internetowym.

3. Rabat na start przysługuje jednokrotnie przy pierwszej rejestracji danego Uczestnika.

4. Uczestnik, który dokonał już skutecznej rejestracji Konta może uzyskać dodatkowy Rabat za polecenie po spełnieniu następujących warunków:

a. Korzystając z funkcjonalności Serwisu Internetowego wygeneruje wiadomość SMS, wiadomość email, lub kod QR polecające zakup Produktów w Sklepie, które następnie prześle do innej osoby fizycznej będącej potencjalnym Uczestnikiem;

b. Potencjalny Uczestnik, do którego zostanie wysłana wygenerowana wiadomość SMS:

i. dokona rejestracji swojego Konta w Serwisie Internetowym korzystając z unikalnego linku aktywacyjnego zawartego w treści wiadomości SMS, email lub korzystając z kodu QR;

ii. w trakcie rejestracji Konta w Serwisie Internetowym udzieli Organizatorowi zgody na świadczenie Usługi newsletter oraz na przesyłanie na podany przeze siebie numer telefonu wiadomości sms w celu marketingu bezpośredniego Sklepu, w tym informacji o nowościach, produktach, usługach i promocjach, a następnie potwierdzi wskazany przez siebie numer telefonu kodem przesłanym przez Organizatora oraz

iii. zapozna się i zaakceptuje niniejszy Regulamin;

c. Konto założone przez potencjalnego Uczestnika było jego pierwszym kontem w Serwisie Internetowym.

5. Potencjalnemu Uczestnikowi, który zarejestrował Konto z wykorzystaniem linku aktywacyjnego i udzielił ww. zgód przysługuje Rabat na start

6. Link aktywacyjny zawarty w wygenerowanej wiadomości SMS jest aktywny przez okres 2 miesięcy od dnia jego wygenerowania. Po tym okresie wygasa. Uczestnik może w wygenerować kolejny link aktywacyjny.

7. Po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie dany rabat zostaje automatycznie przypisany do Konta Uczestnika. Aby z niego skorzystać Uczestnik musi dokonać zakupu Produktów ze Sklepu za pośrednictwem Serwisu Internetowego o wartości co najmniej 200 zł (wg cen wskazanych w Serwisie Internetowym).

8. Promocja nie obejmuje ewentualnych kosztów dostawy Produktów.

9. Rabat jest naliczany automatycznie przy pierwszych zakupach dokonywanych przez Uczestnika, po spełnieniu warunków jego uzyskania, poprzez obniżenie o wartość rabatu łącznej ceny zakupionych Produktów.

10. W przypadku jeżeli Uczestnikowi przysługuje rabat w łącznej kwocie wyższej niż 50 zł jest on naliczany automatycznie za każde kolejne 200 zł wydane na zakup Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego (zgodnie z tą zasadą za każde pełne 200 zł wydane na Produkty może przysługiwać 50 zł rabatu).

11. Prawo do rabatu przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia spełnienia warunków jego uzyskania. W przypadku jego niewykorzystania w powyższym okresie prawo do rabatu wygasa.

12. Przyznany rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu, lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy, nie jest także oprocentowany. Uczestnik nie ma prawa przelewu praw wynikających z przysługującego mu rabatu na rzecz osób trzecich.

13. W przypadku zwrotu przez Uczestnika zakupionych Produktów (np. w wyniku odstąpienia od umowy), Organizator zwróci mu wyłącznie cenę rzeczywiście zapłaconą za Produkty. W przypadku, gdy Uczestnik zwróci wyłącznie część Produktów, w wyniku czego faktyczna wartość zakupionych Produktów spadnie poniżej 200 zł, traci on prawo do naliczenia rabatu i będzie zobowiązany do zapłaty ceny za pozostałe Produkty wg cen cennikowych.

14. Promocja ogranicza się do Produktów oferowanych przez Sklep za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

15. Rabaty przyznane na mocy niniejszego Regulaminu mogą łączyć się z rabatami, bonusami lub innymi korzyściami wynikającymi z prowadzonych przez Organizatora promocji lub programów, chyba że co innego wynika z regulaminów takich promocji lub programów.

III. Dane osobowe

1. W celu przystąpienia do Promocji Uczestnik musi podać dane osobowe: adres email, imię i nazwisko oraz numer telefonu.

2. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora jako Administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji z nią związanych, a także w celu świadczenia Usługi newsletter jak i w celu wysyłania wiadomości sms w ramach marketingu bezpośredniego. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora związany z przeprowadzaną Promocją lub zgoda Uczestnika na otrzymywanie wiadomości sms oraz świadczenie Usługi newsletter.

3. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji zastosowanie znajdują zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.kulturasmaku.pl/polityka-prywatnosci.

IV. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy kierować do Organizatora wykorzystując adres e-mail zamowienia@kulturasmaku.pl, lub adres jego siedziby wskazany w pkt. I Regulaminu.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. O sposobie załatwienia reklamacji Organizator informuje Uczestnika przesyłając stosowną informację na wskazany przez niego adres poczty email, lub adres korespondencyjny.

4. Reklamacje będą rozpoznawane na podstawie niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu Internetowego oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

V. Postanowienie końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu Internetowego, oraz właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego www.kulturasmaku.pl/regulamin-promocji. Każdy Uczestnik może go w dowolnym momencie pobrać i wydrukować, lub utrwalić w inny wybrany przez siebie sposób.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2021.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny. O zakończeniu Promocji poinformuje na stronach Serwisu Internetowego www.kulturasmaku.pl z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym momencie, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Uczestników Promocji przed taką zmianą. O zmianie treści Regulaminu Organizator poinformuje na stronie Serwisu Internetowego www.kulturasmaku.pl z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.

Nasi partnerzy

×
×