logowanie logowanie
icon like 0 ulubione
icon wishlist wishlista
basket
0,00 zł
0
Brak produktów w koszyku
Brak produktów w koszyku

Regulamin sklepu


REGULAMIN SKLEPU KULTURASMAKU.PL

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje w ramach Serwisu Internetowego Zamówienia lub Rezerwacji Produktów, niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika dostęp do Serwisu Internetowego umożliwiający Zamawianie Produktów w Sklepie lub dokonywanie ich Rezerwacji, uruchomiony na jego rzecz przez Właściciela, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji. W ramach Konta Klienta przechowywane są dane historyczne dotyczące zrealizowanych Zamówień lub Rezerwacji.

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego.

4. Serwis Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.kulturasmaku.pl, za pośrednictwem, którego Użytkownik może składać Zamówienia lub dokonywać Rezerwacji, prowadzony przez Właściciela.

5. Produkty - produkty spożywcze i inne produkty oferowane Klientowi.

6. Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

7. Koszyk - element oprogramowania Serwisu Internetowego, który umożliwia Użytkownikowi złożenie
w ramach Sklepu Zamówienia lub dokonania Rezerwacji, podgląd danych zawartych w Koszyku oraz ich modyfikację.

8. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

10. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu Internetowego. Użytkownik, który składa Zamówienie lub dokonuje Rezerwacji nabywa status Klienta.

11. Sklep – fizyczny sklep THELikatesy Kultura Smaku prowadzący działalność pod adresem: Aleja Zwycięstwa 235/1, 81-521 Gdynia umożliwiający w ramach Serwisu Internetowego składanie Zamówień lub dokonywanie Rezerwacji oferowanych przez siebie Produktów. W rozumieniu niniejszego Regulaminu Serwis Internetowy nie jest Sklepem. 

12. Właściciel/Właściciel Sklepu – Kultura Smaku Prosta Spółka Akcyjna Orłowo Sp. k. z siedzibą w Gdyni, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793855, NIP 5862346673, REGON 383829144, 81-521 Gdynia, al. Zwycięstwa 241/14, nr tel. 601 756 688, prowadząca działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży Produktów w Sklepie, która w ramach Umowy zawartej z Klientem przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego zobowiązuje się zrealizować Zamówienie lub dokonać Rezerwacji Produktów.

13. Zamówienie – dobrowolne oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Produktów na odległość z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Internetowego, określające jednoznacznie w szczególności rodzaj i ilość Produktów oraz inne informacje wymagane przez Właściciela Sklepu. Zamówienie dotyczyć może wyłącznie Produktów oferowanych przez Sklep wskazanych na stronach Serwisu Internetowego.

14. Rejestracja - oznacza faktyczną czynność dokonaną przez Użytkownika w sposób określony
w Regulaminie, która jest niezbędna do założenia Konta Klienta i korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego. Potwierdzenie Rejestracji jest równoznaczne
z zawarciem umowy o świadczenie usług elektronicznych, w ramach, których Właściciel uruchomi Klientowi co najmniej Konto Klienta.

15. Rezerwacja - wskazanie przez Klienta Produktów, których nabyciem w Sklepie Klient jest zainteresowany i w odniesieniu do których Klient składa Właścicielowi Sklepu dyspozycję przygotowania tych Produktów dla Klienta. Rezerwacja dotyczy każdorazowo Produktów z Działu Alkohole i Cygara oferowanych przez Sklep wskazanych na stronach Serwisu Internetowego.

16. Konsument - konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

17. Przedsiębiorca Indywidualny - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego.

2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Właściciela.

4. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu Internetowego, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Właścicielowi.

5. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu Internetowego i jego elementów w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.

6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

o  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Klienta w ramach Serwisu Internetowego,

o  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie
z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Internetowego, a także zasady realizacji Zamówienia,

o  warunki i zasady dokonywania drogą elektroniczną Rezerwacji Produktów dostępnych w Sklepie
w wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Internetowego, a także zasady realizacji Rezerwacji,

o  tryb postępowania reklamacyjnego,

o  zasady polityki ochrony danych osobowych.

7. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Internetowego:

o   komputer laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

o   dostęp do poczty elektronicznej,

o   włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.

8. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić wydruk.

9. Podane w Serwisie Internetowym informacje o Produktach w szczególności zamieszczone opisy, parametry, zdjęcia oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

10. Informację o Produktach dostępnych w Sklepie zamieszcza Właściciel Sklepu, który jednocześnie ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie treści dotyczące Produktów, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości. 

11. Zamieszczone w Serwisie Internetowym informacje o Produktach takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga, data ważności i przydatności do spożycia itd., pochodzą od producentów lub dostawców poszczególnych Produktów. W związku z rotacją dostępnego asortymentu, informacje na konkretnych Produktach mogą się różnić (np. data ważności i przydatności do spożycia). Dlatego Klient ma obowiązek zapoznać się informacjami, jakie są zamieszczone na konkretnym opakowaniu.

12. Umieszczone w Serwisie Internetowym wizualizacje Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych
w rzeczywistości. 

13. Właściciel Sklepu uprawniony jest do zmiany ofertowej Produktów, w tym ich wycofania, lub zmiany cen, bez uprzedzenia. Wycofanie Produktów z oferty lub zmiana cen nie dotyczy Zamówień lub Rezerwacji przyjętych do realizacji.

14. Zamówienia oraz Rezerwacje realizowane są z ograniczeniem do terytorium wskazanym na stronach Serwisu Internetowego.

15. Właściciel dokłada najwyższych starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego przez 24 godziny na dobę, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.

 

III. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

1. Użytkownicy mogą korzystać z funkcjonalności Serwisu Internetowego z wykorzystaniem Konta Klienta (czynność wymagająca Rejestracji), lub bez konieczności posiadania Konta Klienta (czynność nie wymagająca Rejestracji).

2. W przypadku korzystania przez Klienta z funkcjonalności Serwisu Internetowego bez zakładania Konta Klienta, zobowiązany jest on do podania wszystkich danych niezbędne do realizacji Zamówienia lub  dokonania Rezerwacji zgodnie z formularzem udostępnionym na stronach Serwisu oraz
do potwierdzenia zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności poprzez zaznaczenie właściwych pól. Dane podane przez Klienta muszą być poprawne pod względem treści. Zabronione jest używanie danych nienależących do Użytkownika bądź też danych fałszywych. 

3. Użytkownicy mają możliwość założenia w Serwisie Internetowym indywidualnego Konta Klienta poprzez dokonanie Rejestracji w Serwisie Internetowym. 

4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Serwisu Internetowego, w którym Użytkownik musi podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz Politykę Prywatności oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.

6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego i akceptacji Regulaminu Klient niezwłocznie otrzyma, na podany w trakcie Rejestracji adres poczty elektronicznej, wiadomość email potwierdzającą Rejestrację. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o korzystanie z Serwisu Internetowego, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta oraz  uzupełnienia i zmiany danych podanych podczas Rejestracji. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, nie dłużej jednak niż do dnia wyrejestrowania Konta Klienta.

7. Dane podane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji muszą być poprawne pod względem treści. Zabronione jest używanie do Rejestracji danych nienależących do Użytkownika bądź też danych fałszywych. Jeśli dane ulegną zmianie Użytkownik zobowiązany jest do ich natychmiastowego dostosowania w ramach Konta Klienta.

8. Dane służące do dostępu (logowania) do Konta Klienta są przeznaczone wyłącznie do korzystania przez Użytkownika i muszą być przez niego chronione przed dostępem osób trzecich. W przypadku podejrzenia korzystania przez osoby trzecie, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Właściciela.

9. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać Umowę o korzystanie z Serwisu Internetowego dokonując wyrejestrowania Konta Klienta. W przypadku usunięcia Konta Klienta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

10. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej (prowadzenie Konta Klienta oraz umożliwienie składania Zamówień lub dokonywania Rezerwacji bez zakładania Konta Klienta) Właściciel świadczy nieodpłatnie dla Użytkowników.

11. Użytkownik może zawrzeć z Właścicielem umowę na nieodpłatne dostarczanie Użytkownikowi wydawanego w formie elektronicznej newsletter’a. Newsletter dostarczany jest na podany przez Użytkownika adres e-mail w czasie wybranym przez Właściciela. Umowa o dostarczanie newsletter’a zawierana jest na czas nieoznaczony, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

12. Właściciel może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu Internetowego za pośrednictwem jego indywidualnego Konta Klienta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

o  podał w trakcie Rejestracji w Serwisie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

o  dopuścił się za pośrednictwem Serwisu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich
w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu Internetowego,

o  dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzących w dobre imię Właściciela, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.

13. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu Internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela.

14. Użytkownik korzystając z Serwisu Internetowego zobowiązany jest w szczególności do:

o  niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,

o  niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej,

o  korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

o  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

o  korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

15. Za niedopuszczalne rozumie się publikowanie w Serwisie treści:

a) naruszających dobra osobiste osób lub osoby trzeciej;

b) niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, w tym treści ogólnie przyjęte za wulgarne;

c) godzących w dobre imię Właściciela, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów, w tym treści służące prowadzeniu lub promowaniu działalności konkurencyjnej dla Właściciela Sklepu;

d) godzących w jakiekolwiek inne niż wymienione wcześniej prawa, przysługujące osobom trzecim;

e) służących prowadzeniu niedozwolonych działań promocyjnych, marketingowych, w szczególności przez zamieszczenie reklamy, sprzedaży lub promocji produktów itp.;

f) służących prowadzeniu innych działań zakazanych przez obowiązujące przepisy prawa;

g) nawołujących do przemocy, pochwalających taką przemoc, nawołujących do nienawiści, dyskryminacji na tle różnic płciowych, rasowych, wyznaniowych.

16. Właściciel ma prawo moderowania treści, udostępnianych w Serwisie przez Użytkownika, w tym odmowy publikacji treści, usunięcia treści, uniemożliwienia dostępu do treści, blokowania dostępu do Serwisu Użytkownika, ograniczenie dostępu do Serwisu Użytkownika.

17. W przypadku uznania opublikowanej w Serwisie treści za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, Użytkownik ma możliwość przesłania do Właściciela zgłoszenie, dotyczące tego naruszenia, przy czym:

a) zgłoszenia dokonuje się na adres e-mail: sklep@kulturasmaku.pl;

b) jeżeli zgłoszenie zawierało będzie elektroniczne dane kontaktowe zgłaszającego, Właściciel bez zbędnej zwłoki prześle zgłaszającemu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia;

c) Właściciel rozpozna zgłoszenie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania w sposób obiektywny i z zachowaniem należytej staranności;

d) Właściciel poinformuje zgłaszającego o podjętej w sprawie zgłoszenia decyzji bez zbędnej zwłoki, w tym uzasadnia tę decyzję;

e) decyzja Właściciela, podjęta w wyniku rozpoznania zgłoszenia może opierać się na usunięciu lub pozostawieniu treści w Serwisie lub moderacji treści dokonanej w inny sposób;

f) w przypadku uznania zgłoszenia za zasadne, Właściciel poinformuje o wyniku rozpoznania zgłoszenia osobę, która dokonała naruszenia;

g) zgłaszającemu, a w przypadku, gdy zgłoszenie okazało się zasadne, również osobie, która dokonała naruszenia, przysługuje prawo odwołania się od decyzji Właściciela, przy czym odwołanie to powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie;

h) Właściciel rozpoznanie odwołanie w terminie 14 dni od jego otrzymania.

IV. Procedura składania Zamówień 

1. Użytkownik ma możliwość składania Zamówienia na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu po zalogowaniu się na Konto Klienta lub bez konieczności logowania się na to Konto.

2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Konto Klienta należy wejść na stronę internetową Serwisu Internetowego i dokonać logowania do swojego Konta Klienta. W przypadku pierwszego logowania należy dokonać Rejestracji. 

3. Aby złożyć Zamówienie po zalogowaniu należy wybrać Produkty oferowane przez Sklep dodając je do Koszyka oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Serwisu Internetowego. 

4. W celu złożenia Zamówienia bez logowania się na Konto Klienta należy wejść na stronę internetową Serwisu Internetowego, a następnie wybrać Produkty oferowane przez Sklep dodając je do Koszyka oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje dostępne na stronie Serwisu Internetowego, a następnie uzupełnić dane wskazane w formularzu umożliwiające kontakt i wysyłkę Produktów.

5. W trakcie procedury Zamawiania - do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam", Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktów i ich ilości. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Serwisie Internetowym.

6. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

7. W celu dokonania Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych, umożliwiających kontakt i wysyłkę Produktów. Dane niezbędne do złożenia Zamówienia to: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres dostawy. W przypadku korzystania z Konta Klienta dane te zostaną automatycznie uzupełniane zgodnie z aktualnymi danymi przypisanymi do danego Konta Klienta.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że pozbawione wad Produkty są dostępne
w magazynie lub w Sklepie. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). 

9. Serwis internetowy nie prowadzi sprzedaży na odległość wyrobów tytoniowych (cygar, cygaretek, papierosów i tabaki) Konsumentom. Sprzedaż taka jest możliwa tylko i wyłącznie do podmiotów gospodarczych - firm na podstawie dokumentu sprzedaży (faktura VAT).

10. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży Produktów jest wysłanie na adres e-mail podany przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.  

11. Właściciel Sklepu jest uprawniony do kontaktowania się z Klientem za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie w celu potwierdzenia Zamówienia lub wyjaśnienia niejasności, a także, w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, w celu uzyskania opinii o świadczonych usługach i jakości Produktów oraz zadowolenia Klienta. Brak możliwości kontaktu z Klientem  w celu potwierdzenia Zamówienia lub niewyjaśnienie wątpliwości uprawnia Właściciela do odstąpienia od Umowy.

12. W przypadku, kiedy po dodaniu Produktów do Koszyka Klient nie sfinalizuje Zamówienia, Właściciel przetwarza dane dotyczące Produktów dodanych przez Klienta do Koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres 3 dni. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody marketingowej, Właściciel może przesłać Klientowi w tym okresie informację o Produktach dodanych do Koszyka i możliwości ich zakupu, w tym zakupu z indywidualnie przydzielonym Klientowi rabatem według uznania Właściciela. Zaproponowana Klientowi w ten sposób cena Produktów zostanie indywidualnie dostosowana na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

V. Realizacja Zamówienia

1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dokonanie płatności za Zamówienie.

2. Zamówienia złożone w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, do godz. 15 będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia Zamówienia. 

3. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 15 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wskazane przez Właściciela Sklepu jako wolne, będą realizowane od pierwszego dnia roboczego następującego po dacie złożenia Zamówienia.

4. W ramach realizacji Zamówień w Sklepie obowiązuje dzienny limit realizacji Zamówień w wysokości 10 Zamówień. Kolejne Zamówienia będą realizowane w kolejności złożenia z zachowaniem limitu 10 Zamówień dziennie.

5. Dostawa Produktów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

6. Koszt dostawy Zamówionych Produktów obciąża Klienta i wynosi w zależności od wielkości Zamówienia oraz formy dostawy, 20 zł za każdą paczkę o wadze do 20 kg. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowych lub stałych promocji dotyczących kosztów dostawy Zamówionych Produktów. Szczegóły Promocji będą każdorazowo dostępne na stronie internetowej Serwisu Internetowego. 

7. Właściciel Sklepu może zlecić dostawę Produktów podmiotom trzecim.

8. Właściciel Sklepu dokłada starań, aby dostawy Produktów odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach wskazanych jako preferowane godziny dostawy przez Klientów. Klient przyjmuje jednak do wiadomości i akceptuje, że z przyczyn technicznych, Właściciel Sklep nie gwarantuje, że godziny takie będą mogły być zawsze zachowane.

9. Właściciel Sklepu jest uprawniony do wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie Produktów.
O ewentualnych ograniczeniach Klient będzie informowany podczas składania Zamówienia.

10. Właściciel Sklepu jest uprawniony do wprowadzenia ograniczenia kwotowego przy składaniu Zamówienia. O ewentualnych ograniczeniach Klient będzie informowany podczas składania Zamówienia.

11. Składając Zamówienie Klient zobowiązuje się do obecności w celu odbioru Zamówienia w miejscu
i czasie określonym w Zamówieniu.

12. Produkty mogą być wydane bezpośrednio Klientowi lub osobie przebywającej pod adresem wskazanym na Zamówieniu. 

13. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w doręczeniu Produktów, które leżą po stronie Klienta.

14. Jeśli Produkty nie zostaną dostarczone z winy Klienta, Właściciel Sklepu skontaktuje się z Klientem korzystając z informacji przekazanych w czasie składania Zamówienia. Produkty mogą zostać ponownie wysłane, ale Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowych kosztów dostawy.

15. Odpowiedzialność za dostawę realizowaną przez podmiot trzeci ponoszą pracownicy podmiotu trzeciego. W przypadku realizacji dostaw przez podmiot trzeci obowiązuje regulamin tego podmiotu.

 

VI. Rezerwacja Produktów

1. Sklep udostępnia Klientom możliwość dokonywania Rezerwacji Produktów na zasadach określonych
w Regulaminie. Rezerwacji podlegają każdorazowo Produkty z Działu Alkohole i Cygara.

2. W wyniku skorzystania z usługi Rezerwacji Produkty wybrane przez Klienta zostaną przygotowane do nabycia i ich odebrania w Sklepie. Rezerwacja nie stanowi Umowy sprzedaży, przedwstępnej umowy sprzedaży, ani nie powoduje przeniesienia własności Produktów na Klienta. 

3. Klient ma prawo, a nie obowiązek dokonania w Sklepie odbioru i zakupu Produktów objętych Rezerwacją, tym samym jeżeli w Sklepie Klient uzna, że nie zamierza nabyć takiego Produktu lub też chce nabyć inny Produkt dostępny w Sklepie, jest do tego w pełni uprawniony.

4. Zawarcie samej umowy sprzedaży Produktów następuje w Sklepie przy jednoczesnej obecności Stron umowy sprzedaży. Klient jest przy tym uprawniony do działania przez swojego pełnomocnika uprawnionego do zawarcia umowy sprzedaży w jego imieniu i na jego rzecz. 

5. Odbiór Produktów oraz przeniesienie ich własności następuje w Sklepie na skutek zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą odbioru Produktów kwota przedpłaty zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży Produktów. 

6. Użytkownicy mogą dokonać Rezerwacji korzystając z Konta Klienta, lub bez konieczności logowania się na to Konto.

7. W celu Rezerwacji  Produktów w Sklepie poprzez Konto Klienta należy wejść na stronę internetową Serwisu Internetowego i dokonać logowania do swojego Konta Klienta. W przypadku pierwszego logowania należy dokonać Rejestracji. 

8. Aby dokonać Rezerwacji, po zalogowaniu należy wybrać Produkty spośród oferty Sklepu dodając je do Koszyka oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Serwisu Internetowego. 

9. W celu dokonania Rezerwacji bez logowania się na Konto Klienta należy wejść na stronę internetową Serwisu Internetowego, a następnie wybrać Produkty oferowane przez Sklep dodając je do Koszyka oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje dostępne na stronie Serwisu Internetowego, a następnie uzupełnić dane wskazane w formularzu niezbędne do dokonania Rezerwacji i kontaktu z Klientem.

10. Przy dokonywaniu Rezerwacji należy wybrać jeden z wolnych terminów realizacji Rezerwacji.
W przypadku działania przez pełnomocnika, termin realizacji Rezerwacji może zostać ustalony bezpośrednio ze wskazanym pełnomocnikiem.

11. W trakcie procedury Rezerwacji - do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam", Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktów i ich ilości. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Serwisie Internetowym.

12. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie dokonywanej Rezerwacji.

13. W celu dokonania Rezerwacji konieczne jest podanie przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych, umożliwiających kontakt, a w przypadku działania przez pełnomocnika także umożliwiających weryfikację jego umocowania. Dane niezbędne do dokonania Rezerwacji to: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

14. Warunkiem realizacji Rezerwacji jest dokonanie przez Klienta przedpłaty za całość zarezerwowanych Produktów.

15. Rezerwacja Produktów z Działu Alkohole i Cygara możliwa jest wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy ukończyli 18 lat i ich zachowanie nie wskazuje na to, że są nietrzeźwi. System Internetowy w przypadku zamawiania Produktów z Działu Alkohole lub Cygara wprowadza mechanizm weryfikujący wiek Użytkownika. 

16. Produkty zostaną przygotowane do odbioru zgodnie ze złożoną Rezerwacją pod warunkiem, że pozbawione wad Produkty są dostępne w Sklepie. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Rezerwacją Klient jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie realizacji Rezerwacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości). 

17. Z chwilą przesłania na adres email podany przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Rezerwacji  do realizacji następuje zawarcie umowy rezerwacyjnej. Korzystanie z usługi Rezerwacji jest dla Użytkownika nieodpłatne. 

18. Po skompletowaniu przez Sklep Produktów objętych Rezerwacją do Klienta zostanie wysłana informacja e-mail lub sms potwierdzająca gotowość Produktów do odbioru w Sklepie. W przypadku działania przez pełnomocnika informacja taka zostanie przekazana do wskazanego pełnomocnika. 

19. Rezerwacja zachowuje ważność przez okres 7 dni licząc od końca terminu do odbioru Produktów
w Sklepie, wskazanego w treści Rezerwacji, lub ustalonego wspólnie z Klientem lub jego pełnomocnikiem po złożeniu Rezerwacji. Jeżeli w tym terminie Klient lub jego pełnomocnik nie odbierze Produktów objętych Rezerwacją, Rezerwacja wygasa, oraz wygasają zobowiązania Sklepu z nią związane. 

20. Właściciel Sklepu jest uprawniony do kontaktowania się z Klientem za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie w celu potwierdzenia Rezerwacji lub wyjaśnienia niejasności, a także,
w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, w celu uzyskania opinii o świadczonych usługach i jakości Produktów oraz zadowolenia Klienta. Brak możliwości kontaktu z Klientem  w celu potwierdzenia Rezerwacji lub niewyjaśnienie wątpliwości uprawnia Właściciela Sklepu do odstąpienia od Umowy.

21. Właściciel Sklepu jest uprawniony do wprowadzenia ograniczenia ilościowego w Rezerwacji Produktów. O ewentualnych ograniczeniach Klient będzie informowany podczas procedury dokonywania Rezerwacji.

22. Właściciel Sklepu jest uprawniony do wprowadzenia ograniczenia kwotowego przy Rezerwacji Produktów. O ewentualnych ograniczeniach Klient będzie informowany podczas procedury dokonywania Rezerwacji.

23. Rezerwacją w Sklepie objęte mogą być tylko Produkty wskazane przez ten Sklep w Serwisie Internetowym. 

24. W Sklepie obowiązuje dzienny limit Rezerwacji w wysokości 10 Rezerwacji. Kolejne Rezerwacje dokonane w danym dniu będą realizowane w kolejności złożenia z zachowaniem limitu 10 Rezerwacji dziennie.

25. Klient korzystając z funkcjonalności Serwisu Internetowego może udzielić podmiotowi trzeciemu pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie odbioru Produktów oraz zawarcie umowy sprzedaży Produktów w Sklepie. 

26. Pełnomocnik może działać tylko na rzecz Klienta, który ukończył 18 lat.

27. Pełnomocnik musi mieć ukończone co najmniej 18 lat. 

28. Odbiór Produktów przez pełnomocnika jest równoznaczny z zawarciem umowy ich sprzedaży na rzecz Klienta. Koszty związane ze zleceniem odbioru Produktów przez pełnomocnika ponosi Klient. Koszty te zostaną wskazane w chwili dokonywania Rezerwacji i będą wynosić od 15 zł  do 50 zł.

29. Pracownicy Sklepu mogą odmówić wydania Produktów objętych Rezerwacją jeśli stwierdzą, że osoba odbierająca (Klient, pełnomocnik) nie ukończyła 18 lat lub jej zachowanie wskazuje na to, że jest pod wpływem alkoholu. 

30. Pełnomocnik może wydać Produkty zakupione w Dziale Alkohole lub Cygara tylko osobie, która skończyła 18 lat
i jest w stanie to udokumentować przed Pełnomocnikiem.

31. Pełnomocnik może odmówić wydania Produktów zakupionych w dziale Alkohole lub Cygara osobie, co do której zachodzą podejrzenia, że może być nietrzeźwa.

32. Jeśli z przyczyn wskazanych powyżej Produkty zostaną zwrócone przez pełnomocnika do Sklepu Klient może je odebrać osobiście ze Sklepu albo ich odbiór powierzyć ponownie pełnomocnikowi. Jeżeli Klient nie odbierze Produktów w terminie 7 dni, Właściciel Sklepu ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej w  Sklepie. Zobowiązany jest przy tym do zwrotu wszelkich uiszczonych przez Klienta płatności.

33. W przypadku, gdyby Użytkownik w danym miesiącu złożył co najmniej 3 Rezerwacje, które nie zostały odebrane, Właściciel Sklepu ma prawo uniemożliwić takiemu Użytkownikowi składanie kolejnych Rezerwacji. 

 

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny poszczególnych Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

2. Klient dokonuje płatności wybierając jeden ze sposobów określonych w Serwisie Internetowym w trakcie składania Zamówienia.

3. W trakcie składania Zamówienia Klient wybiera formę dostawy akceptując wycenę kosztów dostawy.

4. Ostateczna cena Zamówienia zawiera koszt wybranych Produktów i koszt dostawy.

5. Czas realizacji Zamówienia lub Rezerwacji liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności Klienta.  

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online (płacę z imoje) jest ING Bank Śląski S.A.

7. Klient może wybrać następujące formy płatności: 

o  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

o  Przelewy

o  Przedpłata na konto

o  Blik

o  Płatności odroczone

8. W przypadku konieczności zwrotu środków uprzednio wpłaconych przez Klienta, Właściciel Sklepu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

9. Właściciele Sklepu może organizować promocje lub konkursy dla Klientów. Zasady promocji
lub konkursów będą regulowane odrębnymi regulaminami.

10. Właściciel Sklepu może wystawić fakturę VAT na wniosek Klienta. Faktura jest dostarczana do Klienta razem z Produktami lub przesyłana na wskazany przez Klienta adres e-mail. O chęci otrzymania faktury Klient musi poinformować Właściciela Sklepu w trakcie składania Zamówienia zaznaczając i wypełniając odpowiednie pola.

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia umowy

1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Indywidualnemu.  Klienci wymienieni w zdaniu poprzednim  mają prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie Produktu/Produktów, będących przedmiotem Zamówienia, a w przypadku dostarczania ich osobno, partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie ostatniego z nich, jego partii lub części albo – w przypadku pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. Postanowienia niniejszego rozdziału VIII dotyczą wyłącznie osób wymienionych w niniejszym ustępie.

2. Uprawnienie Klientów, wskazane w ustępie 1, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, dotyczy: 

o  prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Właścicielem Sklepu w związku z realizacją Zamówienia,

o  prawa odstąpienia od Umowy Rezerwacji Produktów zawartej z Właścicielem Sklepu, 

o  prawa odstąpienia od umowy o świadczenia usług Serwisu Internetowego zawartej z Właścicielem. 

3. Klientom wskazanym w ust. 1 nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej w ramach realizacji Zamówienia w odniesieniu m.in. do umów:

o  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

o  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 

o  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

o  o świadczenie usług, jeżeli Właściciel Sklepu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela utraci prawo odstąpienia od umowy,

o  w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

4. Klient przyjmuje do wiadomości, że dostarczane przez Właściciela Sklepu Produkty są produktami spożywczymi o krótkiej przydatności do spożycia, w związku z czym nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach wskazanych w Ustawie o prawach konsumenta w zakresie takich Produktów już dostarczonych w ramach Zamówienia.

5. Klient przyjmuje do wiadomości, że dostarczane przez Właściciela Sklepu Produkty są produktami spożywczymi i jako takie ze względu na ochronę zdrowia jak i ze względów higienicznych nie mogą być zwracana po ich otwarciu. Prawo odstąpienia od umowy nabycia Produktów dostarczonych
w zapieczętowanym opakowaniu nie przysługuje przy tym zarówno w przypadku świadomego otwarcia opakowań Produktów, jak i ich przypadkowego uszkodzenia, rozerwania, lub innego naruszenia, lub noszących ślady jakiejkolwiek ingerencji w opakowanie. W szczególności dotyczy to produktów spożywczych zamkniętych w opakowania papierowe takich jak mąka, cukier.

6. W przypadku dokonania Rezerwacji, której termin upływa przed 14 dniowym terminem na odstąpienie Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na wykonanie usługi przed terminem na odstąpienie.
W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od takiej Umowy wynikające
z przepisów ustawy o prawach konsumentów. Jednakże Klient cały czas zachowuje prawo do nieodebrania Produktów.

7. Jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo odstąpienia wskazane powyżej Klient ma prawo
w terminie 14 dni złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawartej w ramach Zamówienia lub Rezerwacji, jak i umowy o świadczenie usług Serwisu Internetowego, bez podawania przyczyn. Zasady odstąpienia oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać (lecz nie musi), stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

8. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktów w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu ponosi Klient, który złożył takie oświadczenie. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktów nie mogą być one przesłane w zwykłym trybie pocztą, koszty zwrotu Produktów, do których zobowiązany jest Klient mogą obejmować koszty usług kurierskich, w przypadku skorzystania z tej formy zwrotu Produktów, lub koszty dojazdu Klienta do Sklepu, w przypadku osobistego zwrotu Produktów.

 

IX. Reklamacje z tytułu braku zgodności Produktu z umową

1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją umowy o świadczenie usług Serwisu Internetowego należy kierować do Działu Reklamacji Właściciela wykorzystując adres e-mail: zamowienia@kulturasmaku.pl.

2. Wszelkie reklamacje związane z realizacją przez Sklep Zamówienia lub Rezerwacji Produktów można kierować na adres Działu Reklamacji Właściciela wykorzystując adres e-mail: zamowienia@kulturasmaku.pl.

3. Właściciel Sklepu jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi wszystkich Zamówionych Produktów zgodnych z umową.

4. W chwili odbioru Zamówionych Produktów Klient jest proszony o sprawdzenie przesyłki. 

5. Ewentualne widoczne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi oraz skontaktować się
z Działem Reklamacji Właściciela. W przypadku, gdy przewoźnik odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować, ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji Właściciela. Brak wykonania powyższej procedury nie pozbawia jednak praw ani roszczeń na zasadach ogólnych.

6. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży między Właścicielem a Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, Właściciel ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową sprzedaży na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności Produktu z umową, Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny może złożyć reklamację na piśmie lub e-mailowo, przy wykorzystaniu danych kontaktowych Właściciela wskazanych w rozdz. I pkt 12 Regulaminu i przesłać Właścicielowi reklamowany Produkt na jego koszt. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych.

7. 7. Jeżeli Kupujący nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, w takim przypadku w zakresie ewentualnego braku zgodności Produktów z umową sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące niezgodności z umową. Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności Produktu z umową powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami przy wykorzystaniu danych kontaktowych Właściciela wskazanych w rozdz. I pkt 12 Regulaminu.

8. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za jakość i stan Produktów, jeżeli zostały one pogorszone już po dostarczeniu do Klienta i z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. gdy Klient nie przechowywał
w odpowiedni sposób Produktów łatwo psujących się, albo o krótkim terminie przydatności).

9. W przypadku złożenia przez Konsumenta reklamacji, gdy reklamacja nie zostanie uznana lub Konsument nie zgadza się na załatwienie reklamacji w zaproponowany sposób ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów
i dochodzenia roszczeń.

10. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W szczególności Konsument może się zwrócić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów (m.in Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich), może złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: https://ihgd.pl/?page_id=315 ) lub złożyć wniosek
w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk https://ihgd.pl/).

11. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest ponadto platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową służącą do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych poprzez stronę internetową (online).  


X. Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu Internetowego zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.kulturasmaku.pl/polityka-prywatnosci. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

XI. Działanie Serwisu

1. Sklep wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: sklep@kulturasmaku.pl. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji ze Sklepem. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

XII. Postanowienie końcowe

1.  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania z niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Właściciela. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorców Indywidualnych. W takim przypadku stosuje się przepisy dotyczące właściwości wynikające z obowiązującego prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.02.2024 r.

4. Właściciel może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Właściciela, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu Internetowego lub oferty Właściciela. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu Internetowego i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.

5. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na realizację złożonych i zaakceptowanych Zamówień lub dokonanych Rezerwacji.

6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres, jeśli jest to spowodowane blokowaniem lub usuwaniem wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta lub przez administratorów serwerów pocztowych lub czynniki zewnętrzne (np. awarię).

 

 

Załącznik do Regulaminu

Pouczenie o możliwości odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Konsumenci oraz Klienci będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, dla których zawarta na odległość umowa nie posiada jednak charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez te osoby działalności gospodarczej mają ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Jeżeli jesteś takim Klientem możesz w ciągu 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Serwisu Internetowego (dokonania Rejestracji i utworzenia Konta Klienta), lub umowy dokonania Zamówienia lub Rezerwacji od nich odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby to zrobić, poinformuj nas o swojej decyzji przesyłając stosowną informację na adres email: zamowienia@kulturasmaku.pl. Możesz również skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku spełnienia się przesłanek wyłączających to prawo, które zostały szczegółowo opisane w Regulaminie.

W przypadku odstąpienia zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z  wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się na inne rozwiązanie. W przypadku otrzymania Produktów jesteś zobowiązany do ich zwrotu nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Koszty zwrotu Produktu są ponoszone przez Ciebie. Nie poniesiesz żadnych innych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przez nas Produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w  zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

_______________, adres: ___________________________________

Ja_________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy __________________________________________________________

Data zawarcia umowy/odbioru Produktów: ____________________________

Imię i nazwisko____________________________

Login ____________________________

 

Nasi Partnerzy

×
×